Postup při uplatnění a vyřízení reklamace majetku a služby

Reklamaci majetku u dodavatele či reklamaci služby u jejího poskytovatele uplatňuje:

- přejímací útvar nebo

- PS-NL na žádost přejímacího útvaru.

 

Postup při uplatnění reklamace prostřednictvím PS-NL:

  1. Přejímající útvar předá informaci o zjištěné vadě na majetku či službě na PS-NL ihned po jejím zjištění na adresu reklamace@service.zcu.cz, a to prostřednictvím vyplněného formuláře „Reklamace majetku a služeb“; vzor formuláře je uveřejněn na stránkách https://www.tiskopisy.zcu.cz;
  2. Pokud nejsou předané informace dostatečné pro uplatnění reklamace, vyžádá si PS-NL na přejímajícím útvaru jejich upřesnění či doplnění;
  3. PS-NL po obdržení úplných informací od přejímajícího útvaru uplatní písemně reklamaci u dodavatele, a to bez zbytečného odkladu, v souladu se smluvními či obchodními podmínkami a současně si vyžádá po dodavateli potvrzení o přijaté reklamaci;
  4. Po dohodě s PS-NL odešle přejímající útvar vadný majetek dodavateli, pokud nebude dohodnut jiný způsob předání, např. převzetí vadného majetku dodavatelem přímo na přejímajícím útvaru;
  5. PS-NL sleduje stav reklamace a v případě, že není vyřízena ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění nebo v jinak dohodnuté době, urguje její vyřízení;
  6. Pokud ani přes urgenci není reklamace dodavatelem vyřízena, PS-NL v součinnosti s OPR doporučí další postup, např. uplatnění smluvní pokuty na dodavateli za nedodržení lhůty pro provedení záruční opravy či za pozdní nástup k odstranění reklamované vady, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy (objednávky) a vrácení zaplacené kupní ceny; obdobný postup bude i v případě, pokud nebude reklamace vyřízena řádně;
  7. Přejímající útvar je povinen poskytovat po celou dobu vyřizování reklamace součinnost PS-NL;
  8. PS-NL vede evidenci uplatněných reklamací včetně způsobu jejich vyřízení.

 

Pokud reklamaci u dodavatele uplatňuje přejímající útvar, je povinen o výsledku reklamace informovat PS-NL na adresu: reklamace@service.zcu.cz, a to do 10 pracovních dnů ode dne zjištění výsledku vyřízení reklamace.

 

Metodický pokyn pro řešení reklamace majetku a služeb

Tiskopis "Reklamace majetku a služeb"