Nákup a logistika provádí následující činnosti:

 • vystavuje objednávky na nákup veškerého hmotného a nehmotného majetku, materiálu a služeb pro jednotlivé součásti ZČU s výjimkou těch, jejichž zajišťování patří do působnosti jiných objednacích míst;
 • provádí protokolární zařazení pořízeného majetku včetně technického zhodnocení dle platné Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) včetně přiřazování a distribuce inventárních štítků,
 • provádí kontrolu dodržování smluvních podmínek dodavatelů a dodavatelských faktur ve vztahu k vydaným objednávkám a uzavřeným smlouvám,
 • poskytuje součinnost při reklamačním řízení,
 • zajišťuje na základě požadavků jednotlivých součástí ZČU administraci veřejných zakázek (jednotlivých výzev) zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 • poskytuje stanoviska, odborná vyjádření a metodickou pomoc v oblasti zadávání veřejných zakázek prostřednictvím DNS,
 • plní uveřejňovací povinnost dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS (Věstník veřejných zakázek, Profil zadavatele, atd.),
 • zajišťuje veškeré náležitosti včetně agendy související s celním odbavením a evidencí oběhu zboží v rámci EU (hlášení Intrastatu),
 • vede centrální sklad kancelářských potřeb, čistících prostředků a hygienických potřeb, propagačních předmětů, OOPP, elektro a hutního materiálu, nářadí,
 • zajišťuje provoz centrálního skladu včetně přípravy, výdeje a rozvozu zboží podle požadavků jednotlivých součástí ZČU, sleduje a analyzuje pohyb skladových zásob,
 • v případě uzavřených rámcových dohod sleduje jejich čerpání.