Jak objednávat  - průvodce

 

 1. ZÁMĚR (zadává řešitel)

 • Zadání  záměru do SEZ

Je nutné zadat záměr řádně a s dostatečným předstihem s ohledem na lhůty výběrových řízení.

 • ID číslo

Při zadání Vašeho záměru do SEZ se vygeneruje ID číslo, které  následně uveďte do elektronické žádanky v systému Magion.

2. VYHODNOCENÍ ZÁMĚRU (vyhodnocuje OPR)

 • Režim VZMR

Pokud je Váš záměr vyhodnocen v režimu VZMR, předaná žádanka bude po jejím schválení ve finanční kontrole zpracována v souladu s vnitřními předpisy ZČU (přímé zadání nebo poptávkové řízení). V případě poptávkového řízení postupujte dle platné směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

 

 • Režim Nadlimitní - řízení DNS

Pokud byl Váš záměr vyhodnocen s možností nakoupit majetek či službu prostřednictvím DNS, vyplňte tabulku náležíjící vyhodnocené komoditě a přidejte ji jako přílohu k žádance.

Tabulky (přílohy) k jednotlivým komoditám DNS:   zde

Zavedené komodity DNS:

 • AV technika
 • Výpočetní technika (počítače, notebooky, skenery, IP telefony, příslušenství apod.) - pracoviště CIV připravilo šablony pro nákup ICT - podrobnosti zde
 • Tiskárny, kopírky a multifunkce
 • Nábytek
 • Laboratorní a měřící technika
 • Propagační předměty
 • Software
 • Čistící prostředky a hygienické potřeby
 • Tonery, válce
 • Kancelářské potřeby
 • Tiskové služby - zajišťuje Univerzitní knihovna, odd. vydavatelství - podrobnosti zde

         V tabulkách DNS:

 • do kolonky Název uveďte název zboží obecně (např. Notebook, nikoliv např. Notebook DELL), výjimku tvoří DNS na nákup SW
 • do kolonky Popis uveďte požadované minimální technické parametry zboží, příp. požadavek na kompatibilitu s konkrétním (stávajícím) zařízením, apod. Je-li specifikace rozsáhlá, vepište pouze: Specifikace viz. příloha XYZ.pdf, (jpg….) + přiložte k žádance další přílohu XYZ.pdf, (jpg….)

Technická specifikace nesmí odkazovat na konkrétní výrobek nebo výrobek konkrétního výrobce, jinak je taková specifikace v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

         

 • Režim Nadlimitní / Podlimitní  (netýká se řízení DNS)

Váš záměr byl vyhodnocen jako nadlimitní / podlimitní, ale JEDNÁ se o čerpání z rámcových dohod (RS):

Seznam rámcových dohod zde; Vaše žádanka bude zpracována způsobem stanoveným v RS.

Váš záměr byl vyhodnocen jako nadlimitní / podlimitní, ale  NEJEDNÁ se o čerpání z rámcových dohod (RS):

V tomto případě pro další postup kontaktujte Odbor právní.

 

 

3. VYSTAVENÍ ŽÁDANKY (zadává řešitel) 

Žádanky se vystavují v elektronické podobě v EIS Magion dle platných interních předpisů.

Neinvestiční výdaje - hmotný a nehmotný majetek do 80.000,- Kč, služby 

Investiční výdaje - hmotný a nehmotný majetek nad 80.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok

(eviduje se majetek v hodnotě 2.000,- Kč a vyšší (s výjimkou telefonů, modemů, hasicích přístrojů apod.) s dobou použitelnosti delší než 1 rok)

 

Objednací řady:

11 (PS-NL)   Hmotný majetek neinvestičního charakteru, vyjma PC a komponent

12 (PS-NL)   PC + komponenty

13 (PS-NL)   Software – nehmotný majetek neinvestičního charakteru

14 (PS-NL)   Spotřební  materiál (neeviduje se)

15 (PS-NL)   Služby nevýrobní povahy (ubytování, letenky, uveřejnění inzerátů, nájem externích prostor apod.)

17 (PS-NL)    Kancelářské potřeby, CD/DVD

18 (PS-NL)    Čistící prostředky a hygienické potřeby

19 (PS-NL)    Tonery, elektromateriál, hutní materiál, nářadí a ostatní materiál, ochranné pracovní pomůcky

20 (PS-NL)     Propagační předměty VV - POUZE výdej ze skladových zásob

21 (PS-NL)     Hmotný majetek investičního charakteru

22 (PS-NL)     Nehmotný majetek investičního charakteru (SW)

23 (PS-NL)     Nemovitosti a pozemky (převody, nákup)

24 (PS-NL)     Stavební práce investičního charakteru

31 (UK)           Knihy, časopisy

31 (UK)           Meziknihovní výpůjční služba

45 (PS)           Nečtiny - potraviny

51 (PS)           Služby spojené s opravou a údržbou objektů, strojů a zařízení, ostatní služby

                       (např. odvoz odpadu; opravy kancelářské techniky)

52 (PS)           Autodoprava

54 (PS)           Celoroční opravy a údržba, služby (revize...)

71 (VYD)       Tiskařské a nakladatelské služby (např. edice knih, publikací, skript, vydavatelská činnost)

 

Do žádanky doplňte nezbytné informace :

 • ID číslo záměru (SEZ)
 • Předmět objednání: uvádějte název (smysluplný), nikoliv jen kód či zkratku výrobku u  pořizovaného majetku, který splňuje technicko-ekonomické určení (je schopný samostatného provozu)
 • Komponenta: u nákupu komponent (majetku, který není schopen samostatného provozu), MUSÍ BÝT uvedeno inventární číslo majetku, ke kterému bude komponenta přiřazena (např. pořízení základní desky pro PC – uvádět inv. číslo PC).
 • Určeno k testování (uveďte do poznámky): označte takto nákup zboží určeného k testování, tj. nebude na ZČU déle než 1 rok, i když je pořizovací hodnota vyšší než 2 000,- Kč.
 • Budoucí majetek (uveďte do poznámky): označte takto zboží (materiál) určené pro majetek sestavovaný vlastními pracovníky a určený k pozdější evidenci majetku na ZČU
 • Doplňková činnost (uveďte do poznámky): označte takto služby a zboží určené k doplňkové (výdělečné) činnosti
 • Konečný příjemce - zaměstnanec ZČU včetně kontaktních údajů
 • Požadovaný termín dodání
 • Finanční zdroje - pracoviště, zakázka (případně podzakázka), činnost
 • Středisko, kde bude majetek evidován: uveďte u majetku pořízeného z grantů a projektů
 • Přiložte přílohy (v IS Magion můžete přikládat více příloh)

 

 

4. PŘEDÁNÍ ŽÁDANKY OBJEDNACÍMU MÍSTU (provádí řešitel)

Po kompletním vyplnění žádanky a doplnění všech nezbytných příloh předejte žádanku příslušnému objednacímu místu přes tlačítko „PŘEDAT“.

 

 

5. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDANKY  (zpracovává objednací místo)

Pokud bude Vaše předaná žádanka včetně příloh správně vyplněná, objednací místo ji zpracuje jako objednávku a zašle ji do finanční kontroly, tj. ke schválení správci a příkazci. Jde-li o nákup v DNS, bude předaná žádanka zařazena do nejbližšího kola DNS pro danou komoditu.